Kurum İçi Hizmetler

KURUM İÇİ TAKIM KOÇLUĞU EĞİTİMİ

Kurum içi takım koçluğu eğitimi; yöneticilerin, takım liderlerinin koçluk yöntemleriyle kendi takımlarını yönetmelerine yönelik tasarlanmış bir programdır. İçerikte gerekli değişikler yapılarak her kurumun özel ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanır. Takım liderlerinin veya üyelerinin, takım koçluğu yaklaşımları ve yöntemlerini farkındalıkla kullanarak, verimli toplantı ve yüksek performanslı takım olma süreçlerini içeriden desteklemelerini sağlar.


KOÇLUK BAKIŞ AÇISI İLE LİDERLİK

Yönetici ve liderlerin iş yaşamlarında koçluk bakış açısını kullanmalarını sağlayarak;

 • Çözüm odaklı ve pozitif bakışın gelişimini destekleyen,
 • Çalışanların liderlik potansiyelini ortaya çıkaran, iç motivasyon, verim ve sinerjisini artıran,
 • Kurumların çalışan memnuniyetiyle birlikte kurumsal hedeflerini ve sonuçlarını daha verimli ve istenilen noktalara çıkarmalarını destekleyen,
 • Edilgen çalışandan etkin etken çalışana geçişi sağlayan, düşünen çözüm üreten, işinin sorumluluğunu alan, kendi iç sorumluluk ve motivasyon dinamiğini harekete geçirmek üzere çalışanları destekleyen bir programdır.

Programa katılan yöneticiler;

 • Yöneticilik ve liderlikte “koçluk” rolünü tanır, fark ederler.
 • Yöneticilik, liderlik, mentörlük ve koçluk tarafları arasında nasıl geçiş yapacaklarının, ne zaman hangi şapkayı takmaları gerektiğinin ayrımına varırlar.
 • Kurumun kendi iç dinamikleriyle koçluk yaklaşımlarının entegrasyonunu sağlarlar.
 • Güçlü soru sorma becerisiyle, verimli süreç yönetimini sağlar ve işin içinde, iş yaparken değişim ve gelişim sağlamanın farkındalığını daha da güçlendirirler.
 • Kendi değerleriyle kurumsal değerleri arasında, çalışan değerleriyle kurum değerleri arasındaki köprüyü pekiştirirler.
 • Çalışanların başarılarının önündeki engelleri fark edip koçluk yöntemleriyle onların ötesine geçilmesine yönelik gerekli stratejileri ortaya çıkarabilirler.
 • Aynı zamanda bu program, kurumun öğrenme ve deneyimini paylaşma alanında da kurumu destekler.


KOÇLUK BAKIŞ AÇISI İLE MENTÖRLÜK

Kurumsal dünyada iyi bir lider-yönetici aynı zamanda iyi bir mentördür. Mentör, o çalışmanın, o sürecin içinden gelip, onu deneyimleyip bilgi ve becerisini insanlara aktarabilen ve o deneyimi paylaşabilen kişidir. Ancak mentör, mentörlük yaptığı kişiyi aynı zamanda kurum kültürünü ya da bilgi ve becerilerini aktarmak üzere koçluk bakış açısıyla yapılandırılmış mentörlükle ve belli bir çerçeve içerisinde desteklediğinde gerçekten faydalı sonuçlar ortaya çıkar.

Bu program kurumlara; kurumun bilgisini, kültürünü, kurum çalışanlarının ve yöneticilerinin bilgi, birikim ve yetkinliklerini kendilerinden sonra gelen ve geliştirmek istedikleri yeni nesile koçluk bakış açısı ile aktarabilme yetkinliğini kazandırır. Bu çerçevede, mentörlere güçlü soru sorma becerisiyle, süreçleri takip etmeleri ve bu beceriyi aktarabilme yöntemlerini kazandırır. Yerine göre kendi yaptığı ama nasıl yaptığını bilmediği yetkinliklerini çözümleyerek aktarabilmelerini, kurum kültürünün ve tüm birikimlerinin kurumsal süreçlere yansımasını sağlayan çok güçlü bir programdır.

Her kurumda doğal olarak var olan bu sürecin yapılandırılmasıyla çok daha etkin ve istenilen sonuçlara ulaşması desteklenir. Bu programın bir diğer kazanımı; mentörün de kendisine yönelik farkındalığını geliştirerek, liderlik ve yöneticilik yetkinliklerini bu pencereden geliştirmesini desteklemesidir.


KURUM İÇİ AKREDİTE KOÇLUK EĞİTİMİ (60 SAAT)

Bu program çalışan ve yöneticilerin kurum içinde koçluk yapabilmelerini sağlayan, kurumun işleyiş ve süreçlerinin koçluk kültüründen hareketle ele alınması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiş bir programdır.

Bu program; “TASC: Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı’nın ilk iki modülünü ve aynı zamanda liderlik potansiyellerinin desteklenmesine yönelik içeriği kapsar. 60 saatlik bu program, ICF “Uluslar arası Koçluk Federasyonu” ilk düzey ACC sertifikasyonuna olanak sağlamaktadır. Gerekli süreçlerin tamamlanması ve kurumun koçluğu kurum içerisinde tüm yöneticilerin ve çalışanların bir yönetme ve iş yapma biçimi olarak benimseyerek bir kültür haline getirmesi ve en tepe yönetimden en aşağıya kadar bu bakış açısının benimsenmesi halinde kurumlarda destek sağlayacak bir programdır.


KURUM İÇİ UZLAŞI USTALIĞI

Uzlaşı, insanların özellikle iş yaşamında ve yaşamın her alanında varolan günlük bir kavramdır. Kararların alınmasına herkesin yaratıcı bir şekilde katıldığı bir karar alma sürecidir. Bu da fikirlerinin ve itirazlarının dikkate alınmasını sağlar. Uzlaşma, sıklıkla ilk önerilenden daha iyi, yaratıcı ve herkesi memnun edecek şaşırtıcı çözümler bulma sürecidir. Her insanın farklı noktalarda diğerleriyle olan iletişim ve ilişkilerinde belli bir sonuca yönelik olarak uzlaşıya ihtiyacı vardır. Aynı zamanda bireyleri güçlendirmenin ve toplulukları kurmanın güçlü bir aracı olabilir.

Kurum içi uzlaşı ustalığı programı; özellikle satış, iletişim ve farklı alanlarda yönetsel becerilerin gelişimi ve yansıması ile insanların iş yapma biçimlerinde, özellikle departmanlar ya da farklı taraflar arası çatışmaların önlenmesinde, anlık çözümler yerine, uzun vadeli çözümlere ulaşılmasını destekler. Prensip temelli uzlaşı, herkesin orta noktaya doğru bir adım atarak istenilen sonuçlara biraz daha yaklaştığı sistematik bir yöntemdir.

Bu program, uzlaşı sürecinin öncesindeki temel hazırlıkların farkındalığıyla prensipleri belirlemeyi, o prensipler etrafında uzun vadeli, sağlıklı, sürdürülebilir paydaş ilişkilerini sağlayan, gerek yöneticinin çalışanlarıyla, gerek kurumun hizmet sunduğu insanlarla olan ilişkileri, gerekse satış ve satış sonrası süreçlere ve uzun soluklu işbirliği ve iletişimi sürüdürmeye yönelik uzlaşı yetkinliklerini destekleyen güçlü bir programdır.

Kurumların, kendi iç süreçlerinin yanı sıra tüm dış ilişkilerindeki saygınlıklarını bulundukları noktadan daha üst boyutlara taşımalarını destekler.


YÖNETSEL YETKİNLİK GELİŞİMİ EĞİTİMİ

Özellikle, yeni yönetici olmuş ya da orta kademe yönetici olan katılımcılara yönetsel bakış açısı sağlayan, kişisel olarak artı ve eksi yönlerini farkettiren ve özellikle 21.Y.Y. ın yönetsel anlayışına göre nerede konumlandıklarını, hangi yetkinliklerini nasıl desteklemeleri ve güçlendirmeleri gerektiğine yönelik davranış değişikliği sağlayan bir programdır. Program içeriği bir iskelete sahip olmakla birlikte, kurumların ve katılımcı yöneticilerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılır ve kuruma adapte edilir.

Bu program;

 • Katılımcıların “yönetici” olarak kendilerini, yönetsel biçimlerini fark etmelerini,
 • Kendi düşünsel biçimlerini ve birlikte çalıştıkları ekipleriyle olan çalışma süreçlerini anlamalarını sağlayarak var olan resmi görmeleriyle başlar.
 • Güçlü iletişim kurma ve iletişimi etkileyen pek çok davranış modeli ve söylemi fark etmelerini sağlar.
 • İletişimde güçlü uyum sağlama, güçlü geri bildirim verebilme yetkinliği kazandırır.
 • Kurum değerleri ve büyük resim arasındaki değer bütünlüğünü farkettirir.
 • Bu program ayrıca “yönetsel yetkinlik” kazanan ve bunu geliştiren kişilerin takım verimliliklerini artırmalarını ve verimli toplantı yürütme ve yönetme becelerini geliştirmelerini sağlayan ve bütün bunları destekleyecek pek çok yetkinliği içinde barındırır. Ayrıca genç nesillerle, “Y kuşağıyla” çalışan yöneticilerin, “güçlü diyalog” kurarak iş sonuçlarını nasıl besleyebileceklerine yönelik yaklaşımları ve bunların uygulanma biçimlerini içinde barındıran, yöneticilerin gelişimlerini destekleyen güçlü bir programdır.


KURUM İÇİ NLP “NEURO LINGUISTIC PROGRAMING” EĞİTİMİ

NLP tekniklerinin ve yöntemlerinin kullanıldığı, katılımcıların kurum süreçleriyle bilikte bireysel olarak da, kendi özel yaşamları, aileleri ve çevrelerine katkı sağlayan bir programdır.

Kurum içi NLP özellikleri;

 • Kurumdaki herkesin birbirini daha iyi tanıyan ekip üyeleri olmasını,
 • Şirketin bütünüyle kendileri arasındaki ilintiyi fark etmelerini ve anlamalarını,
 • Herkese özgü, kişisel ve farklı algı sistemlerini fark ederek, gerçekten profesyonel ve aynı dili konuşma yetkinliğini geliştirmeyi,
 • Bu çerçeveden kurumu farklı bir yapı olarak görmenin yanı sıra, onunla sağlıklı iletişim kurabilen bir çalışan olma farkındalığını,
 • Özellikle bilgi akışı ve iletişim(sizlik)den kaynaklı sorunların, geçmişten gelen ve kişilerin farkında olmadan oluşturduğu kodlamaların farkındalıkla değiştirilmesini sağlayan,
 • Bugünden geleceğe kurumun ulaşmak istediği nitelikteki güçlü iletişimi destekleyen,
 • Her bir katılımcının kişisel farkındalık kazanmasını, kendi farkındalığından hareketle davranışlarını geliştiren, davranışlarından hareketle takım içerisindeki yerini ve rolünü aydınlatan,
 • Bireylerden başlayarak tüm şirket ağlarının dinamiklerinin güçlenmesini ve bütün bunların şirketin organizasyonel yapısına-sistemine yansımasını sağlayan bir programdır.

Sorularınız için: